ویدیو های ما

گزیده ای از تجربیات متقاضیان با موسسه دانش کسری

بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای آرین منتظری

اخذ پذیرش از دانشگاه FDU و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم ثمین مدنی

اخذ پذیرش از دانشگاه Northeastern و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با آقای میراسلان سید فخری نژاد

اخذ پذیرش از کالج Humber و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با آقای میراردلان سید فخری نژاد

اخذ پذیرش از کالج Seneca و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم مشهدی

اخذ پذیرش از کالج Seneca و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم عارف

اخذ پذیرش از مدرسه J.Addison و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم صالحی

اخذ پذیرش از دانشگاه York و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با آقای شجاعی

اخذ پذیرش از دانشگاه Canada West و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با آقای مجیدی

اخذ پذیرش از دانشگاه Concordia و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم جوادی

اخذ پذیرش از دانشگاه York و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با آقای جانی پور

اخذ پذیرش از کالج Seneca و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم خوش نویس

اخذ پذیرش از دانشگاه York و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری