ویدیو های ما

گزیده ای از تجربیات متقاضیان با موسسه دانش کسری

بیشتر بخوانید

مصاحبه با خانم عامریان

اخذ پذیرش از مدرسه J Addison و ویزای تحصیلی به همراه ویزای مولتی 5 ساله کانادا

مصاحبه با آقای خلوت

اخذ پذیرش از مدرسه TDSB به همراه ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با آقای مدنی اصفهانی

اخذ پذیرش از مدرسه Delta Secondary به همراه ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

اخذ پذیرش از مدرسه LVS Ascot به همراه ویزای تحصیلی انگلیس با دانش کسری

مصاحبه با آقای سیدتبار

اخذ پذیرش از دانشگاه Northeastern به همراه ویزای تحصیلی با دانش کسری

مصاحبه با خانم قدس

اخذ ویزای مولتی 5 ساله کانادا

مصاحبه با آقای حسین حکمت آرا

اخذ پذیرش از دانشگاه Canada West به همراه ویزای تحصیلی با دانش کسری

مصاحبه با خانم لوایی

اخذ پذیرش از دانشگاه CanadaWest به همراه ویزای تحصیلی با دانش کسری

مصاحبه با خانم امیرانی

اخذ پذیرش از دانشگاه Concordia به همراه ویزای تحصیلی با دانش کسری

مصاحبه با خانم ضیائی

اخذ ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم عزلتی

اخذ پذیرش از دانشگاه York به همراه ویزای تحصیلی با دانش کسری

مصاحبه با آقای باقری

اخذ پذیرش از مدرسه Oak Ridge High School به همراه ویزای تحصیلی با دانش کسری