ویزای تحصیلی

ویزای ویزیت

ویزای دانشجویی مجوزی است که به شما اجازه تحصیل در مراکز آموزشی در کشور مقصد را می دهد. دولت کانادا فقط در صورتیکه دوره پذیرش شما بیش از ۶ ماه باشد، ویزای تحصیلی صادر میکند. در این صورت مرکز آموزشی باید در لیست (Designated Learning Institute (DLI باشد، که آنها پس از بررسی پرونده شما بتوانند (Letter of Acceptance (LOA صادر نمایند و با این ویزا شما هفته ای ۲۰ ساعت اجازه کار خواهید داشت. اما اگر دوره تحصیل شما ۶ ماه یا زیر ۶ ماه باشد، نیازی نیست مراکز آموزشی شما در لیست DLI باشد و نیازی به صدور LOA نخواهد بود و نوع ویزای شما توریستی معمولی خواهد بود و اجازه کار هم نخواهید داشت، توجه داشته باشید که این نوع ویزا را نمی توانید در خاک کانادا به ویزای تحصیلی تبدیل نمایید و برای تبدیل به ویزای تحصیلی مجبور به ترک کشور و اقدام در کشور ثالث خواهید بود. انواع ویزاهای ذکر شده در بالا، ویزاهای ورود چندگانه (Multiple Entry) هستند.

لازم به ذکر است این اطلاعات کلی بوده و برای مدیریت درست پرونده شما، با توجه به قوانین و مقررات و نحوه بررسی اداره مهاجرت کشورهای مقصد و معیارهای سفارت خانه های مورد نظر، تجربه مشاوران این موسسه ضامن موفقیت شما خواهد بود.

مزید اطلاع هنگام ورود به کشور کانادا با داشتن هر یک از ویزاهای فوق ممانعتی برای خرید و اجاره ملک نخواهید داشت.