ویزای همراه انگلستان

دانشجویان می توانند برای همسر و فرزند خود به عنوان همراه اقدام نمایند.

شریک زندگی و فرزند شما باید هر کدام مقدار مشخصی پول در اختیار داشته باشند. این علاوه بر پولی است که برای حمایت از خود نیاز دارید. هزینه زندگی همراهان بر اساس زندگی در داخل لندن و خارج لندن متفاوت می باشد. در حال حاضر (Jun 2022) هزینه زندگی در لندن ماهیانه ۸۴۵ پوند و خارج لندن ماهیانه ۶۸۰ پوند می باشد. همسر یا فرزندتان باید حداقل ۲۸ روز متوالی این پول را داشته باشند. تاریخ پایان دوره ۲۸ روزه باید ظرف ۳۱ روز از تاریخی باشد که آنها برای ویزای خود درخواست می کنند.

این نوع ویزا اجازه کار ندارد مگر اینکه دولت بریتانیا در زمان صدور ویزا اجازه کار نیمه وقت به همراه متقاضی بر اساس تشخیص خودشان بدهند.