ویزای ویزیت

خدمات ویزا

بریتانیا

در بریتانیا پس از پذیرش اولین درخواست ویزای ویزیت، یک ویزای بازدید ۶ ماهه با ورود چندگانه (Multiple Entry) صادر می‌شود، در دومین اقدام ویزای ۲ ساله، در سومین اقدام ویزای ۵ ساله و در نهایت ویزای ۱۰ ساله صادر خواهد شد. در هر بازدید شما فقط می‌توانید در یک دوره تحصیلی یک ماهه شرکت کنید و بعد از هر ورود می‌توانید حداکثر به مدت ۶ ماه در کشور اقامت داشته باشید. بعنوان مثال، اگر یک ویزای ۲ ساله دارید، می‌توانید به دفعات متعدد وارد کشور شوید، اما پس از ورود فقط میتوانید حداکثر ۶ ماه در کشور اقامت داشته باشید. اقامت بیش از ۶ ماه در خاک بریتانیا، امکان صدور ویزای مجدد را به خطر خواهد انداخت و باید توجه داشته باشیدکه با این نوع ویزا، شما اجازه کار نخواهید داشت.

دولت بریتانیا برای کارهای ضروری، ویزای متقاضیان را پس از درخواست، موقتا تا شش ماه تمدید می نماید به شرط آنکه قبل از اتمام بازه زمانی شش ماهه اقامت در کشور و یا قبل از انقضای مدت ویزا، درخواست تمدید را به اداره مهاجرت کشور ارائه کرده باشید. همچنین دولت بریتانیا امکانی فرآهم آورده است که پس از ارائه درخواست تمدید قبل از انقضای ویزا تا اعلام نتیجه می‌توانید در کشور اقامت داشته باشید.

توجه داشته باشید تاریخی که برای ورود به خاک بریتانیا در فرم ویزا درخواست ویزا اعلام می‌نمایید، بیش از سه ماه از تاریخ ثبت فرم درخواست ویزای شما نباشد.

با توجه به اینکه پاسپورت‌های ایرانی تا ۵ سال اعتبار دارد، اگر اعتبار ویزای صادر شده بیشتر از مدت زمان اعتبار پاسپورت شما باشد، پس از تعویض پاسپورت و دریافت پاسپورت جدید برای ورود به کشور بریتانیا استیکر ویزا در پاسپورت قدیمی دارای اعتبار بوده و برای هر بار ورود باید پاسپورت قدیم و جدید را همراه داشته باشید و پس از ورود در پاسپورت جدید مهر ورود ثبت خواهد. مزید اطلاع پاسپورت تاریخ گذشته شما فقط صفحه اول آن پانچ میشود و سایر صفحاتی که در آن ویزا داشته باشید دارای اعتبار است.

کانادا

کانادا ویزایی صادر میکند که مدت باقیمانده پاسپورتتان را پوشش میدهد بنابراین با پاسپورت ایرانی که حداکثر دوره اعتبارش ۵ سال است میتوانید یک ویزای ۵ ساله با ورود چندگانه (Multiple Entry) دریافت کنید، برای همین در ایران با نام ویزای ۵ ساله معروف شده است. با این ویزا می‌توانید حداکثر برای مدت ۶ ماه در هر بازدید در یک موسسه تحصیل کنید و می‌توانید به دفعات وارد کشور شوید اما در هر بازدید تنها می‌توانید برای ۶ ماه اقامت داشته باشید. اگر بیش از ۶ ماه بمانید و در صورت اتمام ویزایتان، امکان صدور ویزای مجدد را به خطر می‌اندازید و باید توجه داشته باشید که با این نوع ویزا، شما اجازه کار نخواهید داشت.

دولت کانادا برای کارهای ضروری، ویزای متقاضیان را پس از درخواست، موقتا تا شش ماه تمدید می نماید به شرط آنکه قبل از اتمام بازه زمانی شش ماهه اقامت در کشور و یا قبل از انقضای مدت ویزا، درخواست تمدید را به اداره مهاجرت کشور ارائه کرده باشید. همچنین دولت کانادا امکانی فرآهم آورده است که پس از ارائه درخواست تمدید قبل از انقضای ویزا تا اعلام نتیجه می‌توانید در کشور اقامت داشته باشید.

مزید اطلاع هنگام ورود به کانادا با داشتن  ویزای فوق ممانعتی برای خرید و اجاره ملک نخواهید داشت.