هزینه مشاوره تلفنی 3/500/000 ریال، مشاوره تصویری 5/000/000 ریال وحضور در محل غیر مسکونی شما مبلغ 10/000/000 ریال میباشد.