طرح تصویب فناوری دانشگاهی Academic Technology Approval Scheme (ATAS)

طرح تصویب فناوری دانشگاهی Academic Technology Approval Scheme (ATAS) برای تحصیل در برخی از موضوعات ، دانشجویان بین المللی ملزم به درخواست گواهی طرح تصویب فناوری دانشگاهی (ATAS) هستند.  طرح تصویب فناوری آکادمیک (ATAS) برای کلیه دانشجویان و محققان بین المللی (جدا از ملیت های معاف) که تحت کنترل مهاجرت انگلیس قرار دارند و قصد […]